برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
Salar Payahoo
Assistant Professor of Oral & Maxillofacial Radiology
Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry
Urmia University of Medical Sciences
نام و نام خانوادگی : سالار پیاهو رتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : رادیولوژی دهان، فک و صورت سمت : رئیس دانشکده
پست الکترونیک : salar.payaho@umsu.ac.ir
سامانه علم سنجی: https://isid.research.ac.ir/Salar_Payahoo 
   

شرح وظایف رئیس دانشکده دندانپزشکی

  1. نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود.
  2. ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور آموزشی و پژوهشی،درمانی، اداری و مالی دانشکده.
  3. نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی.
  4. ارزیابی و هماهننگ کردن کلیه فعالیت های واحدهای تابعه.
  5. نظارت بر کار شوراهای مختلف دانشکده.
  6. ارزیابی فعالیت سالیانه واحد و گزارش آن به رئیس دانشگاه.
  7. ایجاد ارتباط و هماهنگی با معاونین دانشگاه جهت اجرای مقررات و ضوابط مربوط در واحد.
  8. نظارت بر عملکرد کادر غیر هیئت علمی دانشکده و ارزیابی فعالیت و رفتار آنها با مشارکت مدیران واحدهای تابعه.
  9. بررسی و برآورد نیازهای دانشکده و  اعلام آن به مقامات مسئول سازمان مرکزی دانشگاه.
  10. شرکت در شوراهای ذیربط دانشگاه و انعکاس نتایج و گزارشات شوراها به اعضای هیئت علمی و کارکنان و احیاناً دانشجویان دانشکده در گردهمایی های مربوطه.تنظیمات قالب