برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

رسالت

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، نقش کلیدی در ارتقاء سلامت دهان و دندان، از طریق آموزش، پژوهش، نوآوری و ارایه خدمات جامع دندانپزشکی، ایفا مینماید و از طریق توسعه  پایه های دانشی سلامت دهان و دندان جایگاه علمی دانشکده را در سطح ملی و منطقه ارتقاء می دهد. توسعه آموزش مجازی باکیفیت واهداف تضمین شده در کنار سایر روشهای آموزش یکی از محورهای اصلی رسالت آموزشی این دانشکده می باشد.  همچنین تربیت دندانپزشکان شایسته که دارای مبانی قوی علمی، مهارتهای مناسب درمانی، آموزشی و پژوهشی بوده و قادر به ارائه خدمات کیفی مناسب درمانی و پیشگیری در نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی باشند هدف محوری دانشکده دندانپزشکی ارومیه بوده و این مجموعه در راستای نیل به تمامی  اهداف متعالی خودتمام توان خودرا بکار خواهد گرفت.

 چشم اندازها

دانشکده دندانپزشکی ارومیه متعهد می باشد تا با فراهم کردن زمینه مناسب و تدوین برنامه های آموزشی استاندارد مبتنی بر توانمندی بصورتی باشد که در آموزش، پژوهش، نوآوری، مدیریت و ارائه خدمات سلامت دهان و دندان در عرصه های ملی و منطقه ای سرآمد باشد.

 ارزشها:

این دانشکده  به دنبال تربیت افرادی آگاه، کارآمد، متعهد، مسئولیت پذیر، برخوردار از وجدان و انضباط کاری و سازگاری اجتماعی است و متعهد به رعایت ارزشهای ذیل می باشد:

 • فعالیت حرفه ای: ما متعهد به توانمندسازی و بروزرسانی سازمان در ارایه خدمات آموزشی و درمانی، مسئولیت پذیری، رفتار حرفه ای با مراجعین، همکاران و دانشجویان می باشیم.
 • احترام: ما متعهد به احترام متقابل به مراجعین، همکاران و دانشجویان می باشیم.
 • صداقت: ما متعهد به صداقت در رفتار و گفتار با  مراجعین، همکاران و دانشجویان بوده و رعایت ارزشهای اخلاق پزشکی و اسلامی در محیط حرفه ای را سرآمد خود قرار داده ایم.
 • عدالت: ما متعهد به رعایت عدالت در ارایه خدمات آموزشی و درمانی به مراجعین، همکاران و دانشجویان می باشیم و بدون توجه به دین، مذهب، زبان و قومیت افراد به آنها خدماتمان را ارایه می دهیم.
 • تعالی: ما متعهد به تعالی در مسیر نیل به اهداف سازمانی بوده و درراستای بهبود مستمر عملکرد و تعالی سازمانی، محیطی خلاقیت محور و باانگیزه را برای همکاران و دانشجویان خلق می کنیم.


 نقش هاو توانمندیهای عمومی و اختصاصی دانش آموختگان

نقشها:

 • ارایه خدمات سلامت سلامت دهان و دندان
 • راهبری و مدیریت در تیم سلامت
 • آموزش و مشاوره سلامت دهان و دندان
 • پژوهش در حیطه سلامت دهان و دندان

توانمندیهای عمومی:

مهارتهای برقرای ارتباط

 • مهارتهای برقراری ارتباط با بیماران، همراهان یا خانواده بیمار و پرسنل پزشکی و همکاران
 • مهارتهای پایه در برقراری ارتباط

 

تعهد حرفه ای و اخلاق و حقوق پزشکی

 • نوع دوستی
 • احترام
 • وظیفه شناسی
 • تعالی شغلی
 • عدالت
 • شرافت و درستکاری
 • حقوق پزشکی
 • ارزشهای متعالی معنوی اخلاقی
 • استدلال و تصمیم گیری اخلاقی

پیشرفت فردی و فراگیری مستمر

 • جسمی
 • روانشناختی
 • اجتماعی اقتصادی و شغلی
 • فناوری اطلاعات

مهارت تصمیم گیری، استدلال و حل مسئله

 • تفکر انتقادی
 • حل مسئله
 • دندانپزشکی مبتنی برشواهد

ارتقای سلامت و پیشگیری

 • اصول نظری ارتقای سلامت
 • آشنایی با نظام سلامت
 • طراحی و نقد مداخلات سلامتی
 • اجرا و نقد راهبردهای سلامت دهان و دندان

 توانمندیهای اختصاصی

مراقبت از بیمار(تشخیص، درمان و بازتوانی)

 • اصول کلی مراقبت ازبیمار
 • تجویزدارو
 • اقدامات حمایتی

مهارتهای بالینی

 • توانایی گرفتن شرح حال از بیمار، اطرفیان و سایر منابع
 • توانایی انجام معاینه بالینی
 • ثبت وارایه اطلاعات
 • توانایی انجام اقدامات عملی (پروسیجرها)
 • انجام اقدامات تصویربرداری
 • انجام تستهای آزمایشگاهی و تشخیصی پایه

اهداف

اهداف کلی دوره:

تربیت افراد توانمند جهت :

 • ارایه خدمات پیشگیری درمانی و توانبخشی در حیطه سلامت دهان و دندان به آحاد جامعه، هماهنگ و درراستای سیاستهای کلان طرح تحول سلامت و مطابق با استانداردهای لازم
 • ارایه آموزشهای سلامت دهان و دندان
 • مدیریت برنامه های سلامت دهان و دندان
 • انجام پژوهشهای سلامت دهان دندان
 • تحقق امربسیار مهم بهبود شاخصهای مرتبط با بهداشت دهان و دندان و خدمات دندانپزشکی

 اهداف اختصاصی دانشکده در دوره دندانپزشکی عمومی

1.پیشرو بودن در تربیت دانش آموختگان با بالاترین توانمندی های علمی و عملی

 • استراتژی1 :ارتقاء کیفیت و توسعه آموزش
 • استراتژی2 :تقویت مشارکت و همکاری در جوامع داخلی و خارجی
 • استراتژی3 :جذب و تربیت دانشجویان نخبه و مدیریت آن (برقراری ارتباط صحیح با بیمار و اصول پیشگیری از بیماریها )
 • استراتژی4 :توانمندسازی هماهنگ تمامی گروههای آموزشی دندانپزشکی
 • استراتژی5 :ایجاد رشته های تخصصی در مقطع دستیاری

2. رهبری در پژوهش

 • استراتژی1 :ارتقاء کیفیت و توسعه پژوهش(داخلی و بین المللی)
 • استراتژی2 :توسعه کاربری آمار و اپیدمیولوژی در علوم دندانپزشکی

3. توسعه قابلیت های بین المللی

 • استراتژی :ایجاد ارتباطات با دانشگاههای تراز اول در زمینه آموزشی و پژوهشی در حوزه داخلی و بین المللی

4. ارائه خدمات درمانی با کیفیت، با تکنولوژی روزومطابق با استانداردهای جهانی

 • استراتژی :توسعه و ارتقا خدمات درمانی

5. تجاری سازی دانش

 • استراتژی :ارتقاء بهره وری و تبدیل ظرفیتهای بالقوه به بالفعل

 استراتژی های مشترک، پشتیبانی و توسعه مدیریت منابع در تمامی اهداف

 • استراتژی ۱ :تامین منابع مالی وخلق منابع جدید مبتنی بر دانش
 • استراتژی ۲ :تدوین نظام های نوین مدیریتی
 • استراتژی ۳ :توسعه سرمایه های انسانی
 • استراتژی ۴ :توسعه سرمایه های سازمانی
لیست اخبار صفحه :1
  تنظیمات قالب