برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

برنامه استراتژیک

دانشکده دندانپزشکی ارومیه

1405-1400


پیشگفتار:
برنامه ریزی راهبردی، امروزه به عنوان یکی از کارآمدترین رویکردهای مدیریتی در سازمانها مد نظر
صاحبنظران و برنامه ریزان قرار گرفته است. در جهان سیال، پیچیده و متغییر کنونی برنامه ریزی و مدیریت
راهبردی، راهی است برای کمک به سازمانها و جوامع برای روبرو شدن با تغییرات سریع و مدلی است برای
شناخت و حل مهمترین مسائل مبتلا به، شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان و استفاده بهینه از فرصتها
و موقعیتها و تسلط بر ضعفها و تهدیدهایی که موجودیت سازمان را به خطر میاندازند و در واقع اقدامی
است موثر در برابر جهان پر رقابت و در حال تغییر. در واقع برنامه ریزی راهبردی به سازمان کمک میکند:
راهبردی بیندیشد .
راهبردهای موثر تدوین کند .
اولویتها را مشخص و تصمیمهای امروز را در پرتو پیامدهای آتی اتخاذ کند .
جهتگیری آینده را مشخص و مبنای منطقی برای تصمیم گیری پیدا کند .
حداکثر بصیرت و روشن بینی را اعمال کند .
در پی حل مسایل عمده سازمانی باشد .
عملکرد سازمان را بهبود ببخشد .
با تغییرات برخورد درست نماید .
به ایجاد کار تیمی، تخصصی و کارشناسی اهتمام بورزد .
اهمیت برنامه ریزی
برنامه ریزی راهبردی چیست؟ برنامه ریزی راهبردی، هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات، وظیفه
ای چندگانه است که سازمان را قادر میسازد به هدفهای بلندمدت خود دست یابد. برنامه ریزی راهبردی
عبارت است از بررسی محیطی )هم محیط خارجی و هم محیط داخلی( تدوین راهبرد، اجرای راهبرد،
ارزیابی و کنترل. بنابراین برنامه ریزی راهبردی بر نظارت و ارزیابی بر فرصتها و تهدیدهای خارجی در سایه
توجه به نقاط قوت و ضعف یک سازمان تأکید دارد.
ü برنامه ریزی استراتژیک فرایندی است در جهت تجهیز منابع سازمان و وحدت بخشیدن به تلاشهای
آن برای نیل به اهداف و رسالتهای بلند مدت، با توجه به امکانات و محدودیتهای درونی و بیرونی .
ü فرایند برنامه ریزی استراتژیک، یک فرایند مدیریتی است شامل هماهنگی قابلیتهای سازمان با
فرصتهای موجود. این فرصتها در طول زمان تعیین شده و برای سرمایه گذاری یا عدم سرمایه
گذاری منابع سازمان روی آنها، مورد بررسی قرار میگیرند. حوزهای که در آن تصمیمات استراتژیک
اتخاذ میگردند شامل ) 1 (محیط عملیاتی سازمان) 2 ( مأموریت سازمان و) 3 (اهداف جامع سازمان
میباشد. برنامه ریزی استراتژیک فرایندی است که این عناصر را با یکدیگر در نظر گرفته و گزینش
گزینه های استراتژیک سازگار با این سه عنصر را آسان میسازد و سپس این گزینه ها را بکار گرفته
و ارزیابی میکند . در وضعیت کنونی با توجه به تغییرات و تحولات سریع که در اطراف ما رخ میدهد
، داشتن برنامه ریزی استراتژیک به ما کمک میکند که با نقاط قوت داخلی سازمان در جهت زدودن
نقاط ضعف اقدام کنیم و با بهره گیری از نقاط قوت و فرصتهایی که در اختیارمان است، تهدیدات
اطراف خود را تبدیل به فرصت کنیم .
دانشکده دندانپزشکی ارومیه در راستای رسالت تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص، خودرا
متعهد به هدفگذاری در راستای سیاستهای نظام سلامت و آموزش پزشکی دانسته و در جهت
نیل به اهداف متعالی از تمام توان خود استفاده خواهد نمود.سند حاضر برنامه راهبردی و نقشه
راه اهداف کلان این سازمان برای سالهای 1405 - 1400 می باشد که تدوین آن حاصل ماهها
تلاش مدیران و کارکنان دانشکده دندانپزشکی برای جمع آوری اطلاعات و تحلیل محیط داخلی
دانشکده و بررسی عوامل خارجی می باشد همچنین سعی گردیده است در تدوین این برنامه از
اهداف بالادستی مانند سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم انداز 20 ساله
جمهوری اسلامی، قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی، بسته اجرایی وزرات بهداشت
درمان و اموزش پزشکی، برنامه تحول نظام سلامت در حوزه های بهداشت درمان و آموزش
پزشکی،نقشه جامعه علمی سلامت، نقشه راه اصلاح نظام اداری و برنامه آمایش آموزش عالی
نظام سلامت بهره گیری لازم صورت گیرد بلکه بتوان برنامه ای جامع و کامل و در عین حال
عملی برای پنج سال پیش رو تدوین نمود.
سند استراتژیک دانشکده دندانپزشکی ارومیه
دوره زمانی برنامه: از سال 1400 تا 1405 (پنج ساله)
زمان تدوین: اسفند 1399
گروه تدوین:
 ریاست دانشکده
 معاون آموزشی دانشکده
معاون پژوهشی دانشکده
معاون اموراداری و مالی دانشکده
امور عمومی،کارشناسان بخش های آموزشی، پژوهشی، مالی، تدارکات، کارگزینی
نمایندگان دانشجویان دوره های مختلف
تعدادی از فارغ التحصیلان دانشکده
بیانیه رسالت
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، نقش کلیدی در ارتقاء سلامت دهان و دندان، از طریق آموزش،
پژوهش، نوآوری و ارایه خدمات جامع دندانپزشکی، ایفا مینماید و از طریق توسعه پایه های دانشی سلامت دهان
و دندان، تربیت نیروی انسانی مورد نیاز نظام سلامت و مشارکت در سیاستگزاری، جایگاه علمی دانشکده را در
سطح ملی و منطقه ارتقاء می دهد، لذا رسالت این دانشکده در قالب موارد زیر اعلام می گردد:
 اهداف کوتاه مدت در قالب برنامه عملیاتی
ارائه خدمات تشخیصی و درمانی با کیفیت به مراجعین
توانمند سازی و توسعه نیروی انسانی
ارتقاء سطح دسترسی مردم به خدمات دندانپزشکی
اهتمام در کسب رضا یت مراجعین از طریق ارائه خدمات استاندارد
توسعه تجهیزات آموزشی و پژوهشی
اهداف بلند مدت درقالب برنامه راهبردی
سرآمدی سازمان و مدیریت
پاسخگویی اجتماعی
سرآمدی علمی و بالینی
برنامه راهبردی
چشم انداز
دانشکده دندانپزشکی ارومیه متعهد می باشد تا با فراهم کردن زمینه مناسب و تدوین برنامه های آموزشی استاندارد
مبتنی بر توانمندی بصورتی باشد که در آموزش، پژوهش، نوآوری، مدیریت و ارائه خدمات سلامت دهان و دندان
در عرصه های ملی و منطقه ای سرآمد باشد و دانشکده ای با حداکثر کارآمدی از نظر آموزشی، پژوهشی، درمانی
و تولید علم به وجود آوریم که در حوزه های ملی و بین المللی قابل رقابت باشد.
اهداف استراتژیک حوزه آموزش:
تجاری سازی دانش
ارتقاء کیفیت و توسعه آموزش
دستیابی و بهره گیری از دستاوردهای نوین حوزه دندانپزشکی و جوانب فراملی سلامت


 ادامه برنامه در فایل پیوستی برنامه استراتژیک درج شده است

دانلود : ورژن_نهایی_برنامه_استراتژیک_دانشکده.pdf  

 

لیست اخبار صفحه :1
برگزاری اولین دوره عملی ایمپلنتولوژی دیجیتال برای 30 نفر از دندانپزشکان استان توسط دانشکده دندانپزشکی
به گزارش روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی

برگزاری اولین دوره عملی ایمپلنتولوژی دیجیتال برای 30 نفر از دندانپزشکان استان توسط دانشکده دندانپزشکی

این دوره توسط اساتید دانشکده دندانپزشکی جهت توانمندسازی دندانپزشکان و دانشجویان در مرکز آموزش های تخصصی دانشکده دندانپزشکی برگزار گردید.

آغاز به کار مرکز آموزش های تخصصی دانشکده دندانپزشکی ارومیه
به گزارش روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی

آغاز به کار مرکز آموزش های تخصصی دانشکده دندانپزشکی ارومیه

مرکز آموزش های تخصصی دانشکده دندانپزشکی ارومیه جهت برگزاری دوره های عملی تخصصی دندانپزشکی همچون دوره های عملی ایمپلنت ، دندانپزشکی دیجیتال ، دندانپزشکی زیبایی و ... راه ادازی گردید .

برگزاری جلسه بحث و تبادل نظر در رابطه با موارد پیچیده جراحی
به گزارش روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی

برگزاری جلسه بحث و تبادل نظر در رابطه با موارد پیچیده جراحی

جلسه بحث و تبادل نظر با موضوع بررسی چالش های درمان های جراحی در قالب دوره های بازآموزی با هدف افزایش سطح علمی دندانپزشکان و دانشجویان ، روز پنجشنبه مورخه 30 فروردین 1403 ، با حضور اعضای محترم هیئت علمی و متخصصین محترم جراحی دهان فک و صورت ، در آمفی تئاتر دانشکده دندانپزشکی برگزار گردید .

تنظیمات قالب