English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٠٤ اسفند ١٤٠٢

آمار بازدید

بازديدکنندگان امروز : 171
بازديدکنندگان این صفحه: 954
کل بازديدکنندگان : 493413
بازديدکنندگان آنلاين : 1
آخرین بروزرسانی : 1402/09/15

برنامه استراتژیک
دانشکده دندانپزشکی ارومیه

1405-1400


پیشگفتار:
برنامه ریزي راهبردي، امروزه به عنوان یکی از كارآمدترین رویکردهاي مدیریتی در سازمانها مد نظر
صاحبنظران و برنامه ریزان قرار گرفته است. در جهان سیال، پیچیده و متغییر كنونی برنامه ریزي و مدیریت
راهبردي، راهی است براي كمک به سازمانها و جوامع براي روبرو شدن با تغییرات سریع و مدلی است براي
شناخت و حل مهمترین مسائل مبتلا به، شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان و استفاده بهینه از فرصتها
و موقعیتها و تسلط بر ضعفها و تهدیدهایی كه موجودیت سازمان را به خطر میاندازند و در واقع اقدامی
است موثر در برابر جهان پر رقابت و در حال تغییر. در واقع برنامه ریزي راهبردي به سازمان كمک میکند:
راهبردي بیندیشد .
 راهبردهاي موثر تدوین كند .
 اولویتها را مشخص و تصمیمهاي امروز را در پرتو پیامدهاي آتی اتخاذ كند .
 جهتگیري آینده را مشخص و مبناي منطقی براي تصمیم گیري پیدا كند .
 حداكثر بصیرت و روشن بینی را اعمال كند .
 در پی حل مسایل عمده سازمانی باشد .
 عملکرد سازمان را بهبود ببخشد .
 با تغییرات برخورد درست نماید .
 به ایجاد كار تیمی، تخصصی و كارشناسی اهتمام بورزد .
اهمیت برنامه ریزی
برنامه ریزي راهبردي چیست؟ برنامه ریزي راهبردي، هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات، وظیفه
اي چندگانه است كه سازمان را قادر میسازد به هدفهاي بلندمدت خود دست یابد. برنامه ریزي راهبردي
عبارت است از بررسی محیطی )هم محیط خارجی و هم محیط داخلی( تدوین راهبرد، اجراي راهبرد،
ارزیابی و كنترل. بنابراین برنامه ریزي راهبردي بر نظارت و ارزیابی بر فرصتها و تهدیدهاي خارجی در سایه
توجه به نقاط قوت و ضعف یک سازمان تأكید دارد.
 برنامه ریزي استراتژیک فرایندي است در جهت تجهیز منابع سازمان و وحدت بخشیدن به تلاشهاي
آن براي نیل به اهداف و رسالتهاي بلند مدت، با توجه به امکانات و محدودیتهاي درونی و بیرونی .
 فرایند برنامه ریزي استراتژیک، یک فرایند مدیریتی است شامل هماهنگی قابلیتهاي سازمان با
فرصتهاي موجود. این فرصتها در طول زمان تعیین شده و براي سرمایه گذاري یا عدم سرمایه
گذاري منابع سازمان روي آنها، مورد بررسی قرار میگیرند. حوزهاي كه در آن تصمیمات استراتژیک
اتخاذ میگردند شامل ) 1 (محیط عملیاتی سازمان) 2 ( مأموریت سازمان و) 3 (اهداف جامع سازمان
میباشد. برنامه ریزي استراتژیک فرایندي است كه این عناصر را با یکدیگر در نظر گرفته و گزینش
گزینه هاي استراتژیک سازگار با این سه عنصر را آسان میسازد و سپس این گزینه ها را بکار گرفته
و ارزیابی میکند . در وضعیت كنونی با توجه به تغییرات و تحولات سریع كه در اطراف ما رخ میدهد
، داشتن برنامه ریزي استراتژیک به ما كمک میکند كه با نقاط قوت داخلی سازمان در جهت زدودن
نقاط ضعف اقدام كنیم و با بهره گیري از نقاط قوت و فرصتهایی كه در اختیارمان است، تهدیدات
اطراف خود را تبدیل به فرصت كنیم .
دانشکده دندانپزشکی ارومیه در راستای رسالت تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص، خودرا
متعهد به هدفگذاری در راستای سیاستهای نظام سلامت و آموزش پزشکی دانسته و در جهت
نیل به اهداف متعالی از تمام توان خود استفاده خواهد نمود.سند حاضر برنامه راهبردی و نقشه
راه اهداف کلان این سازمان برای سالهای 1405 - 1400 می باشد که تدوین آن حاصل ماهها
تلاش مدیران و کارکنان دانشکده دندانپزشکی برای جمع آوری اطلاعات و تحلیل محیط داخلی
دانشکده و بررسی عوامل خارجی می باشد همچنین سعی گردیده است در تدوین این برنامه از
اهداف بالادستی مانند سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم انداز 20 ساله
جمهوری اسلامی، قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی، بسته اجرایی وزرات بهداشت
درمان و اموزش پزشکی، برنامه تحول نظام سلامت در حوزه های بهداشت درمان و آموزش
پزشکی،نقشه جامعه علمی سلامت، نقشه راه اصلاح نظام اداری و برنامه آمایش آموزش عالی
نظام سلامت بهره گیری لازم صورت گیرد بلکه بتوان برنامه ای جامع و کامل و در عین حال
عملی برای پنج سال پیش رو تدوین نمود.
سند استراتژیک دانشکده دندانپزشکی ارومیه
دوره زمانی برنامه: از سال 1400 تا 1405 (پنج ساله)
زمان تدوین: اسفند 1399
گروه تدوین:
 ریاست دانشکده
 معاون آموزشی دانشکده
معاون پژوهشی دانشکده
معاون اموراداري و مالی دانشکده
امور عمومی،كارشناسان بخش هاي آموزشی، پژوهشی، مالی، تداركات، كارگزینی
نمایندگان دانشجویان دوره هاي مختلف
تعدادي از فارغ التحصیلان دانشکده
بیانیه رسالت
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، نقش كلیدي در ارتقاء سلامت دهان و دندان، از طریق آموزش،
پژوهش، نوآوري و ارایه خدمات جامع دندانپزشکی، ایفا مینماید و از طریق توسعه پایه هاي دانشی سلامت دهان
و دندان، تربیت نیروي انسانی مورد نیاز نظام سلامت و مشاركت در سیاستگزاري، جایگاه علمی دانشکده را در
سطح ملی و منطقه ارتقاء می دهد، لذا رسالت این دانشکده در قالب موارد زیر اعلام می گردد:
 اهداف كوتاه مدت در قالب برنامه عملیاتی
ارائه خدمات تشخیصی و درمانی با كیفیت به مراجعین
توانمند سازي و توسعه نیروي انسانی
ارتقاء سطح دسترسی مردم به خدمات دندانپزشکی
اهتمام در كسب رضا یت مراجعین از طریق ارائه خدمات استاندارد
توسعه تجهیزات آموزشی و پژوهشی
اهداف بلند مدت درقالب برنامه راهبردي
سرآمدي سازمان و مدیریت
پاسخگویی اجتماعی
سرآمدي علمی و بالینی
برنامه راهبردي
چشم انداز
دانشکده دندانپزشکی ارومیه متعهد می باشد تا با فراهم كردن زمینه مناسب و تدوین برنامه هاي آموزشی استاندارد
مبتنی بر توانمندي بصورتی باشد كه در آموزش، پژوهش، نوآوري، مدیریت و ارائه خدمات سلامت دهان و دندان
در عرصه هاي ملی و منطقه اي سرآمد باشد و دانشکده اي با حداكثر كارآمدي از نظر آموزشی، پژوهشی، درمانی
و تولید علم به وجود آوریم كه در حوزه هاي ملی و بین المللی قابل رقابت باشد.
اهداف استراتژیک حوزه آموزش:
تجاري سازي دانش
ارتقاء كیفیت و توسعه آموزش
دستیابی و بهره گیري از دستاوردهاي نوین حوزه دندانپزشکی و جوانب فراملی سلامت


 ادامه برنامه در فایل پیوستی برنامه استراتژیک درج شده است

 

   دانلود : ورژن_نهايي_برنامه_استراتژيك_دانشكده.pdf           حجم فایل 767 KB