English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ١٢ آذر ١٤٠٢

آمار بازدید

بازديدکنندگان امروز : 191
بازديدکنندگان این صفحه: 1303
کل بازديدکنندگان : 479284
بازديدکنندگان آنلاين : 5
آخرین بروزرسانی : 1402/09/12

 


شرح وظایف حوزه معاونت پژوهشی دانشکده دندانپزشکی


 • کارشناسی پروپوزال هاي طرح هاي پژوهشی آزاد از لحاظ اصول نگارش، روش شناسی تحقیق، روشهاي آماري،

نمونه گیري و بودجه

 • کارشناسی پروپوزال هاي پایان نامه هاي مقطع عمومی و تخصصی از لحاظ اصول نگارش، روش شناسی تحقیق،

روشهاي آماري، نمونه گیري و بودجه

 • کارشناسی گزارش نهایی طرح هاي پژوهشی آزاد اعضاء هیئت علمی و دانشجویان
 • کارشناسی گزارش نهایی پایان نامه هاي مقطع دکتراي عمومی و تخصصی
 • همکاري در برنامه ریزي پژوهشی دانشکده دندانپزشکی
 • عناوین طرح ها و تأیید تکراري نبودن طرح ها و تنظیم ظرفیت پذیرش پایان نامه اساتید راهنماSearch
 • شرکت در جلسات شوراي پژوهشی دانشکده
 • پیگیري مصوبات شوراي پژوهشی دانشکده
 • هماهنگی و برگزاري جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان مقطع دکتري عمومی
 • شرکت در جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان دکتري عمومی به عنوان نماینده معاونت پژوهشی
 • انجام مراحل اداري اعزام اعضاء هیأت علمی به کنگره ها و فرصت هاي مطالعاتی
 • برگزاري جلسات گزارش سفرهاي علمی اعضاء هیئت علمی بعد از فرصت مطالعاتی
 • برگزاري جلسات تخصصی مشاوره آماري در حوزه معاونت پژوهشی دانشکده
 • تدوین دستورالعمل، راهنما و آیین نامه مرتبط با پژوهش در دانشکده
 • هماهنگی برگزاري کارگاهها و کلاسهاي آموزشی مرتبط با پژوهش در دانشکده دندانپزشکی
 • تهیه پرونده پژوهشی و بایگانی مدارك پژوهشی اعضاء هیئت علمی) نظیر پایان نامه، مقاله، مدارك مربوط به

شرکت در کنگره ها وغیره

 • دریافت کد تحقیقاتی براي پایان نامه هاي عمومی و تخصصی، طرح هاي پژوهشی آزاد از معاونت پژوهشی
 • تنظیم قرارداد با مجریان طرح هاي تحقیقاتی و هماهنگی با حسابداري جهت پرداخت هزینه انجام طرح هاي

تحقیقاتی پایان نامه هاي عمومی، تخصصی وآزاد)

 • اعلام تسویه حساب پژوهشی دانشجویان و تسویه حساب طرح هاي اعضاء هیئت علمی
 • اعلام پایان طرح و ارسال مقاله طرح هاي پایان یافته اعضاء هیئت علمی و دانشجویان
 • ارسال مقالات و پایان نامه ها، ابتکارات و اختراعات جهت شرکت در جشنواره هاي مختلف
 • برگزاري جشنواره هاي هفته پژوهش
 • به روز رسانی اطلاعات پژوهشی جهت ورود به سایت پروتال پژوهشی دانشکده
 • تهیه اطلاعات و آمار پژوهشی خواسته شده توسط ارگانهاي مختلف
 • پیگیري مکاتبات اداري و اطلاع رسانی و مصوبات شوراي پژوهشی دانشگاه
 • معرفی دانشجویان جهت انجام کارهاي تحقیقاتی به مراکز مختلف و هماهنگی
 • بررسی گزارش پیشرفت کار در حین انجام طرح هاي تحقیقاتی