English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧

اعضاء :

  1. رئیس دانشکده
  2. معاون پژوهشی
  3. معاون آموزشی
  4. رئیس اداره امور عمومی
  5. نماینده حراست
  6. نماینده دفتر نهاد مقام معظم رهبری در سایت نازلو
  7. نماینده بسیج دانشجویی دانشکده
  8. رابط فرهنگی و روابط عمومی دانشکده

 واعضای یاوران معروف دانشکده