English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٠٦ ارديبهشت ١٣٩٨

 شرح وظایف

   1- اداره کلیه امور آموزش دانشکده .

   2- نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی و تشکیل جلسات آموزشی و تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی دانشکده .

   3- تدوین و پیشنهاد اصول اجرایی امور آموزشی و برنامه ریزی آموزشی با همکاری واحد های ذیربط .

   4- نظارت بر حسن اجرای وظایف واحد های وابسته و ارائه گزارش لازم به هیئت رئیسه .

   5- ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضاء هیئت علمی و مدیران آموزشی گروه های مختلف در هر نیم سال و کارکنان آموزشی و  انعکاس آن به ریاست دانشکده . 

   6- نظارت بر حسن اجرای آزمون های دانشکده و تهیه و پیشنهاد آئین نامه های لازم جهت امتحانات .