English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩

شرح وظایف

اداره کلیه امور آموزش دانشکده .

نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی و تشکیل جلسات آموزشی و تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی دانشکده .

تدوین و پیشنهاد اصول اجرایی امور آموزشی و برنامه ریزی آموزشی با همکاری واحد های ذیربط .

نظارت بر حسن اجرای وظایف واحد های وابسته و ارائه گزارش لازم به هیئت رئیسه .

ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضاء هیئت علمی و مدیران آموزشی گروه های مختلف در هر نیم سال و کارکنانآموزشیو انعکاس آن به ریاست دانشکده .

نظارت بر حسن اجرای آزمون های دانشکده و تهیه و پیشنهاد آئین نامه های لازم جهت امتحانات .