مدارک مورد نیاز جهت دانشجویان شاهد و ایثارگر

*یک قطعه عکس

*کپی کارت ملی

*کپی کارت ایثارگری خود یا والدین

*دریافت، تکمیل و امضا فرم دانشجویان شاهد و ایثارگر از سایت ثبت نام