English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١٩ خرداد ١٤٠٢

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد

 

روسای کارگروه های طرح عدالت ، تعالی و بهره وری در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

رئیس کاررگوه

 کارگروه


دکتر شیوا قلیزاده

مرجعیت علمی و آینده نگاری


دکتر جاوید فریدونی

بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی


دکتر شیوا قلیزاده

پاسخگویی اجتماعی و عدالت آموزشی


دکتر علی گلچین

همگرایی در تعالی علوم وفناوری های پیشرفته


دکتر نازآفرین قاسم زاده

اخلاق ،سلامت معنوی و تعهد حرفه ای در آموزش علوم پزشکی


دکتر یوسف محمدپور

مدیریت جامع کیفیت در آموزش علوم پزشکی


دکتر آرش امین پور

کارآفرینی و کسب وکارهای دانش بنیان در آموزش علوم پزشکی


دکتر سکینه آقازاده

نظام اعتبار بخشی ملی و تدوین استانداردهای آموزشی


دکتر یوسف محمد پور

توسعه آموزش و فناوری های نوین ارتقای  یادگیری


دکتر مجتبی کریم پور

اقتصاد آموزش