English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ١٣ اسفند ١٤٠٢

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

 

 

کارگروه های طرح عدالت،تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی

 

عناوین کارگروه‌های تخصصی کشوری

کارگروه مرجعیت علمی و آینده نگاری

کارگروه بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

کارگروه پاسخگویی اجتماعی و عدالت آموزشی

کارگروه همگرایی در تعالی علوم و فناوری‌های پیشرفته

کارگروه اخلاق، سلامت معنوی و تعهد حرفه‌ای در آموزش علوم پزشکی

کارگروه مدیریت جامع کیفیت در آموزش علوم پزشکی

کارگروه کارآفرینی و کسب و کارهای دانش بنیان در آموزش علوم پزشکی

کارگروه نظام اعتباربخشی ملی و تدوین استانداردهای آموزشی

کارگروه توسعه آموزش و فناوری‌های نوین ارتقای یادگیری

کارگروه اقتصاد آموزش

 

 

وضعیت توزیع کارگروههای دانشگاهی در کلان منطقه دو آمایشی

دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 

عنوان کارگروه

ردیف

مراغه

مرجعیت علمی و آینده نگاری

1

ارومیه

بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

2

اردبیل خوی

پاسخگویی اجتماعی و عدالت آموزشی

3

تبریز

همگرایی در تعالی علوم وفناوری های پیشرفته

4

ارومیه

اخلاق ،سلامت معنوی و تعهد حرفه ای در آموزش علوم پزشکی

5

تبریز

مدیریت جامع کیفیت در آموزش علوم پزشکی

6

تبریز

کارآفرینی و کسب وکارهای دانش بنیان در آموزش علوم پزشکی

7

اردبیل

نظام اعتبار بخشی ملی و تدوین استانداردهای آموزشی

8

تبریز

توسعه آموزش و فناوری های نوین ارتقای  یادگیری

9

تبریز

اقتصاد آموزش

10

 

 

 

روسای کارگروه های طرح عدالت ، تعالی و بهره وری در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

رئیس کاررگوه

 کارگروه

ردیف

دکتر شیوا قلی زاده

مرجعیت علمی و آینده نگاری

1

دکتر جاوید فریدونی

بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

2

دکتر مریم بابازاده  

پاسخگویی اجتماعی و عدالت آموزشی

3

دکتر علی گلچین

همگرایی در تعالی علوم وفناوری های پیشرفته

4

دکتر نازآفرین قاسم زاده

اخلاق ،سلامت معنوی و تعهد حرفه ای در آموزش علوم پزشکی

5

دکتر یوسف محمدپور

مدیریت جامع کیفیت در آموزش علوم پزشکی

6

دکتر آرش امین پور

کارآفرینی و کسب وکارهای دانش بنیان در آموزش علوم پزشکی

7

دکتر سکینه آقازاده

نظام اعتبار بخشی ملی و تدوین استانداردهای آموزشی

8

دکتر یوسف محمد پور

توسعه آموزش و فناوری های نوین ارتقای  یادگیری

9

دکتر حسن یوسف زاده

اقتصاد آموزش

10