لينك درخواست و ثبت معافیت تحصیلی برای پذیرفته شدگان مشمول خدمت وظیفه عمومی ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401

https://sakha.epolice.ir/portal/login?service=http%3A%2F%2Fsakha.epolice.ir%3A80%2Fenroll%2Fticket_check

پذیرفته شدگان نیمسال دوم سالتحصیلی 1402-1401 در صورتی که مهلت معرفی آنها در آخر شهریور ماه جاری به پایان می رسد می بایستی دفترچه اعزام به خدمت خود را ارسال نمایند و در صورتیکه تاریخ اعزام قبل از بهمن ماه جاری صادر گردد به خدمت اعزام گردیده و در اول بهمن ماه جاری جهت ترخیص از یگان خدمتی خود درخواست معافیت تحصیلی خود را همانند پذیرفته شدگان نیمسال اول از طریق پورتال معاونت وظیفه عمومی به دانشگاه ارسال نمایند. آن دسته از پذیرفته شدگان نیمسال دوم که تاریخ اعزام آنها بعد از بهمن ماه باشد می توانند همانند پذیرفته شدگان نیمسال اول درخواست معافیت تحصیلی خود را در اول بهمن ماه سال جاری جهت صدور و ثبت نام نهایی در دانشگاه به صورت اینترنتی از طریق پورتال معاونت وظیفه عمومی به دانشگاه ارسال نمایند. لازم به ذکر است پذیرفته شدگان نیمسال دوم در صورتی که دفترچه اعزام به خدمت را به موقع ارسال ننمایند مشمول غیبت گردیده و به دلیل عدم صدور معافیت تحصیلی از ثبت نام و ادامه تحصیل در دانشگاه محروم خواهند گردید.