English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١٩ خرداد ١٤٠٢

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد

 

1-     پیش بینی ساز و کار مناسب برای رصد وضعیت رعایت موازین اخلاقی و حرفه ای توسط دانشجویان و اعضای هیات علمی و کارکنان

2-     پیگیری و نظارت بر رعایت اخلاق در آموزش علوم پزشکی

3-     اجرای فعالیت های آموزشی برنامه راهبردی جهت توسعه آموزش اخلاق پزشکی در دانشگاه

4-     بررسی وضعیت آموزش درس اخلاق علوم پزشکی در دانشگاه

5-     پیگیری تدوین درسنامه های اخلاق علوم پزشکی در دانشگاه

6-     همکاری در تدوین و برنامه ریزی آموزش اخلاق پزشکی

7-     حمایت و توانمند سازی اعضای هیات علمی برای ارتقاء کیفیت آموزش اخلاق پزشکی

8-     حمایت و توانمند سازی اعضای هیات علمی برای ارتقاء کیفیت آموزش پروفشنالیسم 

9-     ایجاد هماهنگی در آموزش اخلاق پزشکی و پروفشنالیسم بر مبنای مصوبات کمیته ملی

10- همکاری در تدوین و برنامه ریزی آموزش پروفشنالیسم