English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١٢ خرداد ١٤٠٢

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد

 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر محمدامین ولیزادحسنلویی

ریاست دانشگاه

آقای دکتررحیم محمودلو

معاون آموزشی دانشگاه

خانم دکتر شیوا قلیزاده

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

خانم دکتر خدیجه مخدومی

عضو هیات علمی دانشگاه

آقای دکترسورنا نظرباغی

عضو هیات علمی دانشگاه

آقای دکتربهزاد بوشهری

دبیر آموزش مداوم جامعه پزشکی

خانم دکترنازآفرین قاسم زاده

رئیس کارگروه اخلاق حرفه ای دانشگاه

خانم مرضیه محمدی

مسئول آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه

آقای داود جباری

کارشناس اخلاق حرفه ای EDC