English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٧ خرداد ١٤٠٢

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد

دستورالعمل ثبت نام و نحوه ادامه تحصيل و فارغ التحصيلی مشمولين وظيفه عمومی

 

*اخذ مجوز ثبت نام موقت برای دانشجويان جديدالورود پسر (مشمول) شرط لازم می باشد و دانشجو می بايستی حین ثبت نام

موقت به دفاتر خدمات الکترونیکی انتظامی پلیس 10+مراجعه و مجوز فوق را دريافت نمايد.

*پذيرفته شدگانی که تاريخ اعزام به خدمت آنها قبل از تاريخشروع به تحصیلشان باشد  می بايستی خلاء موجود را به خدمت

اعزام شوند و قبل از شروع تحصیل جهت ترخیص از خدمت به دانشگاه مربوطه مراجعه نمايند.

*پذيرفته شدگانی که فرآيند ترخیص از خدمت را طی نموده اند پس از تسويه حساب از يگان خدمتی می بايستی جهت اقدام

در خصوص بند اول و اخذ مجوز ثبت نام موقت به دانشگاه مربوطه مراجعه نمايند.

*پذيرفته شدگان می بايستی روز ثبت نام موقت يکی ازشرايط زير را دارا باشد.

الف: داشتن کارت پايان خدمت يا يکی از معافیتهای دائم

ب: داشتن معافیت مدت دار، که می بايستی قبل از اتمام اين گونه معافیتها دانشجو نسبت به تمديد آن اقدام و موافقت آن را به دانشگاه ارائه نمايند.

ج: برگه اعزام به خدمت بدون غیبت

د:نامه انصراف از تحصیل برای آن دسته از پذیرفته شدگان که از سایر دانشگاه ها انصراف داده باشند.

ه: دریافت مدارک تحصیلی و مدارک شناسایی از پذیرفته شدگان نیمسال دوم در اول مهرماه جاری به منزله ثبت نام و اخذ مجوز ثبت نام از نیمسال اول برای آنها محسوب نمی شود، بلکه صرفاً جهت تکمیل پرونده صورت می پذیرد.

 

 ثبت نام هر نیمسال برای پذيرفته شدگان در همان نیمسال صورت پذيرفته و در روز ثبت نام دانشجو از هر لحاظ بايد فاقد غیبت بوده و يا برگه اعزام بدون غیبت که تاريخ اعزام آن فرا نرسیده باشد اقدام به ثبت نام نمايد. در صورت عدم تحقق شرايط فوق مجوزی از دفاتر پلیس 10+صادر نشده و عواقب هر گونه سوء اقدام بر عهده دانشجو خواهد بود و دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی در اين خصوص ندارد.