English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٣ اسفند ١٤٠٢

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر رحیم محمودلو

معاون آموزشی دانشگاه

آقای دکتر کریمی پور

مدیر امور آموزشی دانشگاه

سرکار خانم دکتر غیبی

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

خانم دکتر قلیزاده

مدیر مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه

آقای  دکتر افشار

رئیس دانشکده پزشکی

خانم دکتر مهرانفر

معاون آموزش بالینی دانشکده

آقای دکتر قوام زاده

معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی

خانم دکتر غزنوی

معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی

خانم دکتر الهیاری

معاون آموزشی دانشکده داروسازی

آقای دکتر حاج آقازاده

معاون آموزشی دانشکده بهداشت

خانم دکتر افشاریاوری

معاون آموزش دانشکده  پیراپزشکی

سرکار خانم دکتر آلیلو

معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

آقای دکتر شبانلوئی

دبیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه

آقای دکتر نوروزی

عضو هیات علمی شورا

آقای بنی آدم

رئیس اداره پذیرش وثبت نام دانشگاه