English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ١٦ خرداد ١٤٠٢

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد

 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر رحیم محمودلو

معاون آموزشی دانشگاه

آقای دکتر کریمی پور

مدیر امور آموزشی دانشگاه

سرکار خانم دکتر غیبی

مدیرتحصیلات تکمیلی دانشگاه

آقای دکتر احمدرضا افشار

رئیس  دانشکده پزشکی

خانم دکتر مهرانفر

معاون آموزشی بالینی دانشکده پزشکی

آقای دکتر قوام زاده

معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی

خانم دکتر غزنوی

معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی

خانم دکتر اللهیاری

معاون آموزشی دانشکده داروسازی

آقای دکتر محمد حاج آقازاده

معاون آموزشی دانشکده بهداشت

خانم دکتر افشاریاوری

معاون آموزش دانشکده پیراپزشکی

خانم دکتر آلیلو

معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

آقای دکتر نوروزی

عضو هیات علمی شورا

آقای دکتر شبانلوئی

دبیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه

آقای بنی آدم

رئیس اداره پذیرش وثبت نام دانشگاه