English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٦ اسفند ١٤٠٢

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

شرح وظایف
کمیسیون مسائل آموزشی مربوط به دانشجویان شاغل به تحصیل ، در حال اخراج ، اخراجیها و دانشجویانی که بنا به دلایلی غیبت موجه دارند را بصورت موردی بررسی می کند و در چهارچوب اختیارات این آئین نامه تصمیم گیری و با رعایت اصول زیر رای خود را صادر می نماید.