English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ١٦ خرداد ١٤٠٢

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد
شرح وظایف
کمیسیون مسائل آموزشی مربوط به دانشجویان شاغل به تحصیل ، در حال اخراج ، اخراجیها و دانشجویانی که بنا به دلایلی غیبت موجه دارند را بصورت موردی بررسی می کند و در چهارچوب اختیارات این آئین نامه تصمیم گیری و با رعایت اصول زیر رای خود را صادر می نماید.