English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٧ خرداد ١٤٠٢

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد

 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر رحیم محمودلو

معاون آموزشی دانشگاه

خانم دکتر شاهصنم غیبی

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

آقای دکتر مجتبی کریمی پور

 مدیر امور آموزشی دانشگاه

آقای دکتر صابر قلی زاده

معاون  تحقیقات و فناوری دانشگاه

آقای دکتراحمدرضا افشار

رئیس دانشکده پزشکی

خانم دکتر سحر مهرانفر

معاون آموزش بالینی دانشکده

آقای دکتر یوسف رسمی

سرپرست واحد بین الملل دانشگاه

خانم دکتر شیوا قلیزاده

مدیر مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه

آقای دکتر محمد حاج آقازاده

معاون آموزشی دانشکده بهداشت

خانم دکتر شهره افشار یاوری

معاون آموزش دانشکده پیراپزشکی

خانم دکتر رعنا حسینی

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی

آقای دکتر یوسف حقیقی مقدم

 مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی

آقای علی بنی آدم

رئیس اداره پذیرش وثبت نام دانشگاه