English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ١٣ اسفند ١٤٠٢

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه


معاون آموزشی دانشگاه

آقای دکتر  رحیم محمودلومعاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

آقای دکترصابر قلیزادهمدیر امور آموزشی دانشگاه

آقای دکترمجتبی کریمی پورمدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

خانم دکتر شاهصنم  غیبیمدیرمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

خانم دکتر شیوا قلیزادهمدیر پردیس خودگردان دانشگاه

آقای دکتریوسف رسمیمدیرامور تحقیقات دانشگاه

آقای دکتر یوسف محمدپورمعاون آموزشی بالینی دانشکده پزشکی

آقای دکترتوحید کرمیمعاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی

خانم دکترآیسان غزنویمعاون آموزشی دانشکده داروسازی

خانم دکترمریم اللهیاریمعاون آموزشی دانشکده پرستاری

خانم دکتر لیلا آلیلومعاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی

آقای دکتر رامین سعادتیانمعاون آموزشی دانشکده  بهداشت

آقای دکترمحمد حاج آقا زادهمدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی

خانم دکتر رعنا حسینیمدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری

آقای دکتر یوسف  حقیقی مقدمرئیس مرکز آزمونهای الکترونیک دانشگاه

آقای دکتر بهمن علی نژادمعاون مدیرامور آموزشی دانشگاه

آقای علی بنی آدمکارشناس تحصیلات تکمیلی دانشگاه

خانم فاطمه بشیربنائم