English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٠٧ اسفند ١٤٠٢

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

کمیته ارزشیابی  پیشرفت تحصیلی دانشجویان با برنامه ریزی درست در فراهم آوردن بستر مطلوبی جهت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان با استناد به آیین نامه های آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به منظور دستیابی به وحدت رویه شیوه نامه ای تنظیم و به دانشکده های تابعه ابلاغ نموده است.

دانشکده های تابعه موظف به  داشتن دو نشست در هر نیمسال تحصیلی با حضور تمامی اعضاء کمیته.

شرح وظایف مصوب دانشکده ها

  1. بررسی کارنامه تحصیلی حاوي نمرات تمامی دروس انتخاب شده دانشجو یان داراي یک نمره افت معدل یا یک نمره پیشرفت معدل در پایان هر نیمسال تحصیلی در این کمیته
  2. مشخص نمودن دانشجویان مشروط هر دوره که معدل کمتر از 12 داشته اند. .
  3. تعیین و رسیدگی به موارد افت تحصیلی براساس گزارش آداره آموزش، استاد مشاور تحصیلی و یا مدرس از وضعیت کلاسی دانشجو در دروس نظري و عملکرد بالینی در دروس کارآموزي و کارآموزي در عرصه، با حضور استاد مشاور تحصیلی.
  4. بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجو و در صورت نیاز ارجاع دانشجوي به مراجع لازم مانند کمیته دانشجویان آسیب پذیر