English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١١ خرداد ١٤٠٢

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد

 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر رحیم محمودلو

معاون آموزشی دانشگاه

آقای دکتر فتاحی

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه

آقای دکتر کریمی پور

 مدیر امورآموزشی دانشگاه

سرکار خانم غیبی

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

خانم دکتر قلیزاده

مدیر مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه

آقای دکتر محمدپور

عضو هیات علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی