English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٠٧ اسفند ١٤٠٢

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

رشته

تاريخ تصويب

دندانپزشكي عمومي

67/07/26

79/02/31

91/04/19

 96/11/01

 

برنامه‌هاي آموزشي مصوب مقطع دكتري عمومي