English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١١ خرداد ١٤٠٢

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد

رشته

تاریخ تصویب

رشته

تاریخ تصویب رشته تاریخ تصویب

اتاق عمل

86/08/29 مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار (بهداشت حرفه‌ای) 96/11/01 بهداشت عمومی 84/12/20
مهندسی بهداشت محیط (بهداشت محیط) 97/04/24 پرستاری 76/04/08 تکنولوژی پرتودرمانی  86/04/30 
تکنولوژی پرتوشناسی 86/12/11 تکنولوژی پزشکی هسته‌ای  87/11/05  حشره شناسی 74/08/28
علوم آزمایشگاهی 83/09/07 فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی (فوریت‌های پزشکی) 89/05/18 مامایی 91/04/19
مدارک پزشکی 86/12/11

هوشبری

85/10/09    
 

- مصوب رشته‌های مقطع کارشناسی ناپیوسته در سالهای قبل

 

 

 

برنامه‌های آموزشی مصوب مقطع کارشناسی ناپیوسته