English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١٢ خرداد ١٤٠٢

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد

رشته

تاریخ تصویب

رشته

تاریخ تصویب

اتاق عمل

 74/08/14

مدارک پزشکی (آمار و مدارک پزشکی)

 83/09/07

بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار (بهداشت حرفه ای)

 96/11/01

بهداشت عمومی

 84/12/20

بهداشت محیط

 97/04/24

پرستاری

 61/12/08

تکنولوژی پرتودرمانی - رادیوتراپی

 86/04/30

تکنولوژی پرتوشناسی - رادیولوژی

 74/12/06

تکنولوژی پزشکی هسته‌ای

 79/06/19

علوم آزمایشگاهی

 83/09/07

فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی (فوریت‌های پزشکی)

 86/12/11

مامائی

 75/03/27

هوشبری

 83/03/23

بهورزی

93/02/27

فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی دریا

99/11/26

 

 

       
- مصوب رشته‌های مقطع کاردانی در سالهای قبل

 

برنامه‌های آموزشی مصوب مقطع کاردانی