English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٠٧ اسفند ١٤٠٢

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

این کمیته به منظور تصمیم گیر در خصوص نقل و انتقال دانشجویان داخل کشور در دانشکده ها تشکیل و نتایج به معاونت آموزشی دانشگاه اعلام می گردد و هر سال دوبار تشکیل می شود یعنی از سال 90 تا کنون 10 مورد تشکیل گردیده است.

نام و نام خانوادگی

سمت

پروفسوردکتر محمدی فلاح

معاون آموزشی دانشگاه

خانم  دکتر نوروزی نیا

مدیری تحصیلات تکمیلی دانشگاه

آقای دکتر عباسی وش

قائم مقام معاون آموزشی و مدیر امور اموزشی دانشگاه

آقای دکتر زینالی

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی

آقای دکتر چاوشین

معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی

خانم دکتر افشار یاوری

معاون آموزش دانشکده بهداشت

پروفسوردکتر افشار

رئیس دانشکده پزشکی ارومیه

آقای دکتر رسمی

سرپرست واحد بین الملل دانشگاه

آقای دکتر صابری

معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی

خانم دکتر همتی مسلک پاک

معاون آموزشی دانشکده پرسترای و مامایی  ارومیه

آقای هاشم زاده

معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی خوی

آقای بنی آدم

رئیس اداره پذیرش وثبت نام دانشگاه

آقای علی زاده

کارشناس نقل و انتقال

شرح وظایف کمیته نقل و انتقالات:

  1. بررسی درخواست مهمانی دانشجویان مبدا به مقصد
  2. بررسی درخواست انتقالی دانشجویان مبدا به مقصد
  3. بررسی درخواست مهمانی دانشجویان مقصد به مبدا
  4. بررسی درخواست انتقالی دانشجویان مقصد به مبدا
  5. بررسی دانشجویان از نظر انضباطی زمان مهمانی یا انتقالی