English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١١ خرداد ١٤٠٢

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد

آئین نامه دوره شبانه دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی


به استناد تبصره 48 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و فرهنگی کشوردانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور مجازند برابر ضوابط و شرایط مندرج در این آئین نامه نسبت به تاسیس دوره شبانه و راهنمای تقاضای تاسیس رشته

باستناد رای صادره در نودونهمین اجلاس مورخ 12/2/75 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ضوابط پیشنهادی ایجاد رشته های علوم پایه پزشکی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای Ph.D  بشرح زیر به تصویب رسیده است:  

1- گروههای متقاضی راه اندازی رشته های کارشناسی ارشد بایستی دارای شرایط زیر باشند : حداقل دارای یک نفر عضو هیات علمی ثابت و تمام وقت در مرتبه دانشیاری و دو نفر عضو هیات علمی ثابت و تمام وقت در مرتبه استادیاری با حداقل سه سال سابقه تدریس و تحقیق در رشته مورد نظر مشروط به اینکه حداقل در 5 سال گذشته 3 مقاله تحقیقی داشته باشند.

2- گروههای متقاضی دایر نمودن دوره های دکترا بایستی دارای شرایط زیر باشند :

الف - حداقل سه دوره دانشجوی کارشناسی ارشد در آن رشته تربیت نموده و فارغ التحصیل داده باشند.  

ب- دارای حداقل دو نفر عضو هیات علمی ثابت و تمام وقت با مرتبه دانشیاری و سه نفر عضو هیات علمی ثابت و تمام در مرتبه استادیاری به سه سال سابقه تدریس و تحقیق مشروط بر اینکه حداقل 5 مداخله تحقیقی تایید شده توسط معاونت پژوهشی و با شورای پژوهش های علمی ارائه نمایند.  

ج - اعضای هیات علمی گروه قادر باشند 75%از دروس اختصاص رشته را از نظر آموزش پوشش دهند  

3- حداقل شرایط فیزیکی ، فضای آموزشی ، آزمایشگاهی ، کتابخانه ای منابع علمی و توانایی ها در مورد رشته های مختلف ، متفاوت است .بدیهی است گروههای مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا بایستی حداقل های لازم برای هر رشته را دارا باشد بهر حال اعلام نظریه نهایی بعهده شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی می باشد.  

4-  ایجاد دوره های جدید که برای اولین بار در کشور تاسیس خواهد شد از ضوابط فوق مستنثی می باشند و با تشخیص شورای گسترش دانشگاهها رد و یا تصویب خواهند شد.  

*جهت اطلاع بیشتر به سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  مراجعه فرمایید.  

مدارک لازم جهت تاسیس رشته

1-تکمیل فرم تقاضای تأسیس رشته

2-تصاویر احکام اعضای هیأت علمی رشته مورد نیاز

3- تصاویر CV اعضای هیأت علمی رشته مورد نیاز

4-  تصاویر آخرین مدرک تحصیلی اعضای هیات علمی رشته مورد نیاز  

5- مستندات مشخصات اثر ملی یا بین المللی ... با توجه به تکمیل فرم درخواست راه اندازی رشته جدید جهت دوره های تخصصی و فوق تخصصی

  6- انتقال تمامی موارد فوق بر روی CD  

*نمونه فرم درخواست راه اندازی رشته جدید جهت دوره های تخصصی و فوق تخصصی(فایلWord) (1)  

*نمونه فرم درخواست راه اندازی رشته جدید جهت دوره های کارشناسی ارشد یا دکتریPh.D(فایل Word) (2)   چنانچه دانشکده و یا گروه متقاضی راه اندازی رشته ای جدیددر مقاطع تکمیلی برای اولین بار در ایران می باشند می بایست نسبت به تکمیل فرم و مستندات زیر اقدام و مدارک تکمیلی را بر روی CD ثبت و به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارجاع فرمایند.  

*نمونه فرم ضرورت سنجی راه اندازی رشته های جدید (برای اولین بار در کشور) جهت دوره های تحصیلات تکمیلی(فایل Word) (3)  

*روش اجرایی تدوین پیشنهاد تقاضای تصویب برنامه آموزشی جهت تصویب رشته های جدید (برای اولین بار در کشور) - استاندارد مستند طراحی رشته (فایل PDF) (4)

 

محدودیت ها و سطح بندی وزارتی در تاسیس رشته های علوم پایه

فایل اول

فایل دوم

فایل سوم