English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ١٦ خرداد ١٤٠٢

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد

 

شرح وظایف شورای هماهنگی وبرنامه ریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه

به منظور برنامه ریزی و هماهنگی در امر آموزش مداوم جامعه پزشکی تحت پوشش هر دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی مستقل ، شورایی به نام شورای هماهنگی و برنامه ریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی با ترکیب زیر تشکیل می شود.

1- رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی که ریاست شورا را بر عهده دارد.

2 - رئیس سازمان نظام پزشکی در مرکز استان یا شهرستان مربوطه یا نماینده وی.

3 - معاون آموزشی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی .

4- معاون درمان و داروی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.

5 - معاون بهداشتی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.

6- رئیس مرکز توسعه آموزش دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.

7- دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی به انتخاب رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی

8- رئیس دانشکده رشته مربوط در دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی حسب مورد.

تبصره – شورای هماهنگی و برنامه ریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی مستقل می توانند به منظور برنامه ریزی دقیق ، گروههای تخصصی برنامه ریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی را حسب مورد تشکیل دهند.

شورای آموزش مداوم دانشگاه مسئول اصلی نظارت بر نحوه اجرای برنامه ها می باشد و گزارش دوره ای ازدبیرآموزش مداوم خواهد داشت .