English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١٩ خرداد ١٤٠٢

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد

 

نام و نام خانوادگی

سمت

جناب آقای دکتر ولی زاد حسنلویی

قائم مقام وزیر در استان و رئیس دانشگاه

آقای دکتر رحیم محمودلو

معاون آموزشی دانشگاه

آقای دکترفتاحی

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه

آقای دکتر کریمی پور

مدیر امور آموزشی دانشگاه

خانم دکتر غیبی

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

آقای دکتر افشار

رئیس دانشکده پزشکی

خانم دکتر مهرانفر

معاون آموزش بالینی دانشکده

آقای دکتر قوام زاده

معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی

آقای دکتر حاج آقازاده

معاون آموزشی دانشکده بهداشت

خانم دکتر افشار یاوری

معاون آموزش دانشکده پیراپزشکی

خانم دکتر آلیلو

معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

خانم دکتر حسینی

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی

خانم دکتر بایرامی

 مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی

آقای دکتر شبانلویی

دبیر ستاد شاهد و ایثارگر

خانم فیضی پور

رئیس اداره مشاوره و پیشرفت تحصیلی دانشگاه

آقای دکتر حامدنیا

عضو هیات علمی دانشگاه

آقای دکتر دلیری راد

عضو هیات علمی دانشگاه

آقای بنی آدم

رئیس اداره پذیرش وثبت نام دانشگاه