English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١٢ خرداد ١٤٠٢

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد

 

شرح وظایف دبیرخانه هیئت ممیزه دانشگاه

1- دریافت مدارک ارتقاء اعضاء هیئت علمی که در کمیته منتخب بررسی و حائز شرایط ارتقاء شده اند.

2- دریافت امتیازات ماده یک (فرهنگی) که توسط شورای کمیسیون ماده یک بررسی و امتیازدهی شده اند.

3- دریافت تائیدیه مقالات چاپ شده توسط عضو هیات علمی از طرف معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه

4- بررسی مدارک و مستندات ارائه شده با جدول ارتقاء اعضاء علمی و تشکیل پرونده برای عضو هیئت علمی

5- تکمیل فرم بررسی مدارک کمیته تخصصی از روی جدول ارائه شده از کمیته منتخب و جمع بندی امتیازات و آماده سازی آن جهت طرح در جلسه کمیته تخصصی

6-  هماهنگی با اعضاء کمیته تخصصی و برگزاری جلسه جهت طرح و بررسی و امتیاز دهی نهایی پرونده ها

7- ارجاع پرونده اعضاء هیئت علمی که کسر امتیاز دارند یا حداقل امتیازات لازم را در هر بند کسب ننموده اند جهت تکمیل و ارائه مستندات جدید جهت طرح دوباره در کمیته تخصصی

8- آماده سازی CD اتوران حاوی فایل مقالات و پرونده نهایی کمیته تخصصی و ارسال به اعضاء هیئت ممیزه قبل از جلسه هیئت ممیزه

9- آماده سازی پرونده اعضاء هیئت علمی که امتیازات لازم را طبق آیین نامه ارتقاء کسب نموده اند به همراه برگه های رای گیری و صورتجلسه جهت برگزاری جلسه هیئت ممیزه 

10- هماهنگی زمان برگزاری جلسه هیئت ممیزه و اطلاع رسانی به اعضاء طی دعوت نامه با امضاء ریاست محترم دانشگاه

11- برگزاری جلسه هیئت ممیزه با حضور اعضاء و طرح، بررسی و رای گیری در خصوص ارتقاء و یا عدم ارتقاء اعضاء هیئت علمی حائز شرایط ارتقاء

12- اعلام نتایج جلسه هیئت ممیزه طی صورتجلسه به ریاست محترم دانشگاه جهت تایید و ارجاع آن به هیات اجرایی جذب  هیات علمی جهت طی مراحل صدور حکم کارگزینی

 

 

 

شرح وظایف کمیته منتخب دانشکده

1- دریافت و بررسی مدارک ماده یک (فرهنگی) و ارجاع طی مکاتبه به معاونت دانشجویی فرهنگی جهت طرح در کمیسیون ماده یک

2- دریافت نمرات فرهنگی از کمیسیون ماده یک

3- دریافت فرمهای ارزشیابی الف و ب از EDC

4- دریافت پرونده تکمیل شده از هیات علمی متقاضی ارتقاء بر اساس جداول ارتقاء

5- بررسی و امتیازدهی پرونده در کمیته منتخب (کلیه بندهای آیین نامه)

6- در صورت کسب امتیزات لازم ارجاع پرونده به همراه مستندات به کمیته تخصصی دانشگاه