English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٥ فروردين ١٤٠٢

آمار بازدید

بازديدکنندگان امروز : 32
بازديدکنندگان این صفحه: 965
کل بازديدکنندگان : 445115
بازديدکنندگان آنلاين : 2
آخرین بروزرسانی : 1401/12/24

 سوابق تحصیلی، نشان دهنده وضعیت تحصیلی دانشجویان می باشد و بر عملکرد دانشجویان تأثیر می گذارد. سوابق تحصیلی، شامل معدل کارآموزي، معدل دورس نظري و معدل کل، به نوعی معرف موفقیت تحصیلی قبلی دانشجو می باشند و اثرات مهمی بر انگیزش و باورهاي دانشجو دارند.

هدف ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان، همکاري با سایر کمیته هاي آموزشی در جهت مداخله به موقع و پیگیري مشکلات تحصیلی و یا شناسایی دانشجویان ممتاز و برتر به منظور ایجاد انگیزه و ارتقاي عملکرد تحصیلی دانشجویان.

شرح وظایف:

 داشتن دو نشست در هر نیمسال تحصیلی با حضور تمامی اعضاء کمیته.

  1. بررسی کارنامه تحصیلی حاوي نمرات تمامی دروس انتخاب شده دانشجو یان داراي یک نمره افت معدل یا یک نمره پیشرفت معدل در پایان هر نیمسال تحصیلی در این کمیته
  2. مشخص نمودن دانشجویان مشروط هر دوره که معدل کمتر از 12 داشته اند. .
  3. تعیین و رسیدگی به موارد افت تحصیلی براساس گزارش آداره آموزش، استاد مشاور تحصیلی و یا مدرس از وضعیت کلاسی دانشجو در دروس نظري و عملکرد بالینی در دروس کارآموزي و کارآموزي در عرصه، با حضور استاد مشاور تحصیلی.
  4. بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجو و در صورت نیاز ارجاع دانشجوي به مراجع لازم مانند کمیته دانشجویان آسیب پذیر