English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٦

مدیر مالی : مجید رضازاده

شرح وظایف حسابداری

نظارت بر امورمالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانونو ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها .

نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکوردر سایر مقررات .

هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در حوزه مسئولیتی .

درخواست تنخواه گردان حسابداری از خزانه یا نمایندگی خزانه در استان به منظور ایجاد تسهیلات در پرداخت بعضی از هزینه‌های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سنوات .

تأمین اعتبار و پرداخت وجوه لازم برای گشایش اعتبار اسنادی مربوط و پیگیری و نظارت در واریز هزینه آنها با رعایت مقررات مربوط .

نظارت بر وصول و ایصال در آمدها ومطالبات دستگاههای اجرایی مربوط و مالیاتهای تکلیفی و سایر کسور قانونی .