English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٦

بهسازی و توسعه کمی و کیفی منابع انسانی به عنوان باارزش ترین سرمایه های مرکز .

بهبود مداوم عملکردها ، فرایندها و فعالیت‌ها در جهت افزایش رضایتمندی مشتریان ( داخلی و خارجی ) .

رعایت کامل قوانین و مقررات موجود و اجرای مناسب مصوبات و سیاست‌های دانشکده .

افزایش بهره وری از طریق بکارگیری بهینه منابع مالی و انسانی موجود .

شرکت در کمیسیون‌ها ، سمینار‌ها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق .

نظارت و هماهنگی لازم در امور و پشتیبانی کلاس‌های درس و بخش‌های بالینی و پری کلینیک‌های آموزشی و پژوهشیو

گروه‌های آموزشی علوم پایه و بالینی دانشکده  .